The Chinese University of Hong Kong
networks

Alumni Associations
The CUHK Part-time Degree Program Alumni Association of Canada

Ms. Fok Mei Mei (89/PD/BAP)
Contact person
mmf@globility.com

CUHK Chung Chi College Alumni Association in Vancouver, B.C.

Mr. Chan Siu Wa Warren (84/CC/MKT)
Contact person
warren_sw_chan@hotmail.com

Vancouver CUHK New Asia College Alumni Association

Ms. Leung Wai Yin Mabel (70/NA/FAA)
President
hkmwso@gmail.com

The Chinese University of Hong Kong Alumni Association of Calgary

Mr. Wong Yiu Ki Paul (74/UC/PHY、86/GS/MBA)
President
paul@capitalh2o.com

CUHK Alumni Association in Beijing & Tianjin

Mr. Ho Sai Tak Derek (94/NA/IEE)
Chairman
derekho430@hotmail.com

CUHK Business Alumni Association - Beijing

Mr. MA Lap Ping (88/NA/FIN)
President
mma@cytech.com.cn