The Chinese University of Hong Kong
events & news


Influencer Marketing Workshop

活動名稱: Influencer Marketing Workshop
主辦單位名稱: PI Centre
位置: 香港
地點: Rm 202, Cheng Yu Tung Building Map
日期: 2019-11-22 - 2019-11-22
活動時間: 6:30 pm - 8:00 pm
內容:

有無諗過你間公司或者產品點先可以成為下一個熱門話題?網紅營銷可能幫到你!想知多啲網紅營銷點運作,或者想學點樣善用依一種營銷策略?快啲報名參加依個工作坊啦!
×活動將以廣東話舉行

報名方法:

http://www.picentre.cuhk.edu.hk/events

查詢電話 / 電郵:

Miss Noah Wan
Tel & WhatsApp: 63464053
Email: picentre@cuhk.edu.hk


返回