The Chinese University of Hong Kong
networksCUHK EMBA Alumni Association

Mr. ANN Yu Chiu Andy (09/GS/EMBA)
President
cuhkembaaa@gmail.com

OneMBA CUHK Alumni Association Asia

Mr. CHEUNG Chi Wah Danny (05/GS/OneMBA)
President
aa-onembacuhkaaa@alumni.cuhk.edu.hk

CU Accounting Link

Mr. Wong Ka Lok (93/CC/BBA)
Contact person
3943 7822
2603 5114
edmundwong@cuhk.edu.hk

MSc in Information & Technology Management Alumni Association of the CUHK

Mr. Foo Kwai Yuen (11/GS/ITM)
Chairperson
aa-itm@alumni.cuhk.edu.hk

The Chinese University of Hong Kong Language Education Alumni Association

Mr. TSANG Wai Chun (15/SC/ELE, 15/SC/ES)
Chairman
cuhkled@alumni.cuhk.net

CUHK SSPE Alumni Association

Ms. Ma Man Sum (11/SC/SPE、16/GS/EDU)
President
aa-spea@alumni.cuhk.edu.hk