The Chinese University of Hong Kong
networksThe Chinese University of Hong Kong Shenzhen Alumni Association

Mr. Sheng Ruisheng (14/GS/EMBA)
President
CUHKSZAA@hotmail.com

CUHK EMBA (Chinese) Alumni Association

Mr. Chen Jun (18/GS/EMBA(Chinese))
President
vivianwen06@foxmail.com

CUHK Alumni Association in Guangzhou

Mr. Lee Hok Chuen (78/CC/HIS)
President
cuhkgzalumni@163.com