The Chinese University of Hong Kong
networks

Alumni Associations
CUHK Alumni Association in Fujian

Mr. WU Xi (12/GS/MBA)
President
87307267@qq.com

CUHK Alumni Association in Macau

Mr. Chan Tek Long (12/SC/CHM、17/GS/CHM)
President of the Executive Committee
macau.cualumni@gmail.com

The Chinese University of Hong Kong Alumni Association in Pearl River Delta

Mr. Zou Chang (12/GS/ANA)
President
info@cupearlriverdelta.org

The Chinese University of Hong Kong Shenzhen Alumni Association

Mr. Sheng Ruisheng (14/GS/EMBA)
President
CUHKSZAA@hotmail.com

CUHK EMBA (Chinese) Alumni Association

Mr. Chen Jun (18/GS/EMBA(Chinese))
President
vivianwen06@foxmail.com

CUHK Alumni Association in Guangzhou

Mr. Lee Hok Chuen (78/CC/HIS)
President
cuhkgzalumni@163.com

The Chinese University of Hong Kong Alumni Association in New Zealand

Mr. Sham Chiu Wing (00/NA/CEG;02/GS/CSE;06/GS/CSE)
President
aa-nz@alumni.cuhk.edu.hk